ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް
ނަޓްސް ފުރިގެންވަނީ ވިޓަމިން ބީ އިންނެވެ. މި މާއްދާއަކީ ހަންގަނޑު އާކޮށް މޫނުސާފުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެކަމުން އަލްމަންޑްސް އާއި އެހެން ނަޓްސްތައް ކެއުމަށް އާދަ ކުރާށެވެ. 


 
އެވޮކާޑޯ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ހިމެނުމުން ހަންގަނޑުން އެކަމުގެ އަސަރު ފެންނަން ފަށާނެއެވެ. އަދި އެވޮކާޑޯ ފޭސް މާސްކެއް ގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމުން މޫނު އަލިވެ ރީތި ވާނެއެވެ.