Author Archives: އަފްރާޚް

ޅެން

އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދިޔުން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ހިތާ ދެކޮޅަށް ކަމެއްކުރިކަން ޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ       މިތާގައި ހާދިސާ ވިސްނާ ލިޔަން ފެއްޓިން މިއަދު މިއަޅާ ************************************** ފޯމަތިވުމުން އަރުވާޖަހާ އަދި ޚާއްސަކޮށް އަންހެން ވެރިން          ބޯލާކޮޅެއް ކަމުގައިވެފައި މިސްރާބަކީ ފަރުކަން ހަދާ…
އިތުރަށް
ޅެން

ކަނދިކަމަނާގެ މަސްތެލުލުން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ހާދިސާއެއް މީ ބުނާ އިހުގައި ހިނގާފައި އޮތްކަމުން        ހާދިސާ ސިފަކޮށްދެވޭތޯ މި ބަލަނީ ވިސްނާލަމުން **************************************** ލޯތަކަށް ކުރަހައިދެމުން މޮޅުނަން ކަމަނަ ހޯދަން އުޅުން          ލޯތަކަށް ފެނިފައިވެޔޭ ބޭޒާރުވުން ކަމަނަގެ ދުލުން ކަމަނަ…
އިތުރަށް
ޅެން

މިސްކިތުނެގި ވަކަރު

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ތާވަކަރު ތޮނަޔާއެކީ ގިޔަގަނޑުން ވައްޓާލިޔަސް     ބާރަ ފަތި ކީހޭވަރަށް ފައިދޮށްތަކެއް ފައިދަށުވިޔަސް ވަސްވަކަރު އެއްކޮށް ނަގާ ބިންމަތީގައި ބޭއްވިޔަސް     އަސްކަނިން ނެގި ނަލަފިލާ ހުދުވެގެން މާ ނަލަވިޔަސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ އެޔަކުން ދެން…
އިތުރަށް
ޅެން

ބަދަލުވި ޒަމާން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ނުލުރުކެއް ދޮންދަބުރުކެއް ވަކިވާނެ މީހަކު ނެތް މިއަދު      ކުރުނބައެއް އަދި ގަބުޅިއެއް ރަހަ ދަންނަމީހަކު ނެތް މިއަދު ކަންފަތިން މަނދެލަން އެތެއް ދަންނާނެ މީހަކު ނެތް މިއަދު      ފަންވަތެއް އޮތަކަސް އިލިން ވިންނާނެ…
އިތުރަށް
Story

ނަރަކަފެންގަނޑުގެ ރާނީ

ކުޑަ ފުސްކޮޅެއްގެ މިންވަރުވެސް ފެންނަން ނެތްއިރު އުޑު ހީވަނީ ނޫކުލައިގެ އިސްޓިކާއެއް އެތެރޭގައި ތަތްކޮށްފައިވާ އޮމާން ގުއްބެއްހެންނެވެ. ސާފު އުޑުގައި އަނގުރު ގަނޑެއްހެން ދޮންކޮށްފައިވާ މެންދުރުގެ އިރު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ނެތެވެ. އިސްދޫމުލިން ފެށިގެން ހުވަދޫ ކަނޑު އޮބާ ހިސާބަށް…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ދަޅުމަހު މީރު ގަރުދިޔަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދަޅު މަސް 1 ޖަގު ބޯފެން ހިކިމުރިސް ފިޔާ ރިހާކުރުކޮޅެއް 1 ޕަކެޓް މަމީ ނޫޑްލްސް ސޫޕް އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: ކުޑަކުޑަ ތަވަޔަކަށް ނުވަތަ ތެއްޔަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު ކައްކަން ފަށާށެވެ.…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ތަރުބިއްޔަތަކީ އަދަބާއި މަންފާ އައި ދެމެދުގައި ވާއެއްޗެއް

ބީއެފް ސްކިނަރގެ އޮޕެރަންޓް ކޮންޑިޝަންއަކީ ލާރނިންގ ތިއަރީގައި މަސްހޫރު އަދި މުހުންމު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ. މިނަޒަރިއްޔާތަކީ ސައިކޮލަޖިސްޓެއްކަމަށްވާ ތޮންޑޮއިކްގެ ލޯ އޮފް އިފެކްޓްސް އަސްލަކަށް ވިސްނައިގެން އިތުރު ކަންކަމާއި އެކު ނެރެފައިވާ ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ. މީދާ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮއްޓަކަށް ލައިގެން ސްކިނަރ…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ސިގްމަންޑް ފްރުއިޑްގެ ސައިކޯ އެނާލިޓިކް ތިއަރީ

ސިގްމަންޑް ފްރައިޑަކީ ނަފްސާނީ އިލުމުގެ ބާނީގެ ގޮތުގައި މަސްހޫރުވެފައިވާ އަދި މިއިލުމުގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބުނުންތައް ބުނެ ނަޒަރިއްޔާތުތައް ދުނިޔެއަށް އިލުމެއްގެ ގޮތުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ނަފްސާނީ އިލުމުވެރިއެކެވެ. ސިގްމަންޑް ފްރުއިޑްގެ ސައިކޯ އެނާލިޓިކް ތިއަރީ އަކީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސައިކޮލޮޖީގެ މުހިންމު އެއްބައެވެ.…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ސައިކޮލޮޖީ އަކީ ކޮބާ؟

ސައިކޮލޮޖީ މިބަސް އުފެދިގެން އައީ ގްރީކް ގެ ބަސްތަކެއް ކަމުގައިވާ "ސައިކޭ" އަދި "ލޯގިއާ" މިދެބަސް އެކުވެގެންނެވެ. ސައިކޭ (މާނަ: ނޭވާ، ނަފްސު) ލޯގިއާ (މާނަ އައިސްފައިވަނީ ގްރީކްގެ ބަހެއް ކަމަށްވާ ލޯގޯސް އިންނެވެ. މާނައަކީ: ބަސް، ދެއްކޭވާހަކަ، ސަބަބު) މިފަދަ…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ރޯޔަލް ބްރޭޑް ޕްޑިން

1 ޕާން 1 ދަޅު ކެރިކިރު 1 ލިޓަރ ފުލްކްރީމް މިލްކް ހިކި މޭބިސްކަދުރުކޮޅެއް (ކުޑަކޮށް ތެލުލާފައި) ކަފޫރު ތޮޅިކޮޅެއް (މުގުރާފައި) ކެޝޫނަޓްސް ކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ޕާން ފޮތިތައް ބޭނުންވާ ސައިޒަށް ހަތަރެސްކަނަށް ކަފާފައި މަޑު މުށިކުލަ އަރަންދެން ތެލުލާށެވެ.…
އިތުރަށް
Share