Archives for ހާލަތު

ހާލަތު

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ ނަގަނީ ކީއްކުރަން

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއަކީ ވިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެމަތިން އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތަށް ނަގާ ފީއެކެވެ. މިޑިއުޓީ ނަގަން ޖެހޭ ސަބަބުތަކާއި މެދު އިގުތިސާދީ ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުން ހިޔާލު ފާޅުކުރަމުންދާއިރު އިގުތިސާދު…
އިތުރަށް
ހާލަތު

ތަރައްޤީނުވާ ގައުމުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދުގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުން

  އިޤުތިސާދީ އިލްމުގެ އެއްބާނީ އެޑަމް ސްމިތު އޭނާގެ މަސްހޫރު ތިއަރީއެއްކަމަށްވާ "ނެޗުރަލް ލޯ" ގައި އޭނާ ގަބޫލު ކޮށްފައިވަނީ އިގުތިސާދީ މައިދާނުގައި އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް އަދި ކޮންމެ ހިދުމަތެއްވެސް ދޭނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ…
އިތުރަށް
ހާލަތު

އިޤުތިސާދީ ހާލަތްތައް ދަނެގަތުން

ފަޤީރުމީހާ މުއްސަދިވެ، މުއްސަދިން ހުލިވަމުން ހުލިވަމުން ގޮސް ފަގީރުވާ ފަދައިން އިޤުތިސާދަކީ އެއްހާލަތުން އަނެއް ހާލަތަށް ބަދަލުވެ، ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެ އަނެއްކާވެސް އޭގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ އެއްޗެކެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކަމުގެ މާހިރުން އިޤުތިސާދީ މަރުހަލާތައް ބަހާލާފައިވަނީ ހަތަރު…
އިތުރަށް
ހާލަތު

ބާޒާރުގެ ހާލަތް – އޮލިގޮޕޮލީ އަދި ޑުއޯޕޮލީއަށް ނަޒަރެއް

  މޮނޯޕޮލީ އާއި ހިލާފަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިދުމަތްދޭ ބޮޑަތި މަދު ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަކުން ސިނާއަތު ޑޮމިނޭޓްކުރާ ކުރުމަށް އޮލިގޮޕޮލީއޭ ކިޔާއުޅެއެވެ. އެގޮތުން މިވިޔަފާރި ތަކަކީ އެއްވައްތަރެއްގެ ނުވަތަ ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ދޭ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ވެއެވެ. އެހެނަސް އެއްބާވަތެއްގެ މުދާ…
އިތުރަށް
ހާލަތު

ބާޒާރުގެ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މޮނޯޕޮލީއަށް ނަޒަރެއް

ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ވިޔަފާރިއެއްވެސް އޭގެ ޒާތުގައި ހިނގަމުންދަނީ ބާޒާރުގެ އޮނިގަނޑު ނުވަތަ މާރކެޓު ސްޓްރަކްޗާރގެ ތެރޭގައެވެ. އެކިފަންތީގައި އެކިއެކި ވައްތަރުގެ ބާޒަރުތައް ދުނިޔޭގައި ހުޅުވަލެވިގެން ވިޔަފާރި ހިންގަމުންދާއިރު، މިދެންނެވުނު ބަޒަރުތަކަކީ ކޮންމެ ފަންތިއެއްގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކަކަށް ވީކަމުގައިވީނަމަވެސް އެވިޔަފާރިއެއް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ…
އިތުރަށް
Share