Archives for ހިޔާލީ

ހިޔާލީ

ރޯޒީ

   އެކިކުލަކުލައިން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކުރެހުންބައެއް އަޅާފައިވާ ހެދުމެއްގައި، ކަޅުކުލައިގެ ހުދު ތިކި ޖެހި ބުރުގަލެއް އޮޅާލައިގެން ރޯޒީ އިނީ ކުރިމަތީގައި އޮތް ނޫކަނޑާއި ދިމަ ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހައިރާންކަމަކަށް ގެއްލިފައިވާ މަންޒަރެވެ. ކުރިމަތިން ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ކުންނުގެ އިންތިޒާރުގައި…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ފަތިހެއްގެ ނިމުން

ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްލި ފޮޓޯއެކެވެ. އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ދަގަނޑު ތޭރި ޖަހާފައި ހުޅުވާފައި ހުރި ގޭޓްގެ ތެރެއިން ބާގީޗާއެއްގައި މާތަށް ފޮޅިފައި ހުއްޓެވެ. އެފޮޓޯގައި ކަނުން ކަނަށްވާގޮތަށް އަރިހުރަހަށް އިބާރާތް ކޮޅެއް އިނެވެ. " ތިބާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވަންނަން އަޔަސް…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ނޭދޭން ވަކިވާކަށް

 އަހަރެންނަށް ނިދެނީ ލިމްޔާގެ ހިޔާލުގައި އޮވެގެންނެވެ. ލިމްޔާ ކައިރީގައި ބުންނަން ނުކެރެނީ ހީކޮށްފާނެ އެއްޗަކާއިމެދު ވިސްނޭވަރުންނެވެ. ލިމްޔާއުޅެނީ މީހަކާއި ރައްޓެހިވެގެން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭގެއެވެ. ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ އެއްޗަކީ މީހެއްގެ އަންބެއް ނޫންކަމެވެ. ލިމްޔާގެ ވާހަކަތަކުން އެކަން އެނގެއެވެ.…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އައިކީގެ ހިޔަނީގައި

   "ދެން ވަރިކުރޭ" ފާތުން މިހެން ބުނުމާއި އެކު އަހަރެން ބުނީމެވެ. އުހުން މިހާރަކު ނޫނޭނެވެ. އިތުރަށް ޚަރަދު ހިނގަނޭ ކަމެއް މިވަގުތު ކުރުން ބުއްދުވެރިއެއް ނޫނެވެ. "ކުރޭ ވަރި" އަހަރެންގެ ގަމީހުގެ މޭމަތީގައި ހުރި ގޮށްބަރި އަތަށް އޮޅާލައިގެން ހުރެ…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

                ދުވާލަކު އެތަކެއް ބަޔަކު ޕާސްޕޯޓު ހައްދާށައި އާކުރަން އާދެއެވެ. އެތަކެއް ބަޔަކަށް އަހަރެންގެ ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތްދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އައިޑީ ކާޑު ދިއްކޮށްލުމުން ފޮޓޯއަށާއި، ކުރިމަތީގައި އިންނަ މީހަގެ މޫނަށް ބަލާލާ…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ތިންސަފްޙާ

އެތަކެއް ދުވަހަށްފަހު ލިބުނު މެސެޖްގައި އޮތެވެ. "މިރޭ ޖައްސާލަބަލާށޭ" އަހަރެން ހިތަށްއެރިއެވެ. ކައިވެނިކުރަން ބާކީއޮތީ ތިންދުވަހެވެ. ޝިފޫއަށް އެނގިއްޖެއްޔާ ދެރަވާނެއެވެ. އެހެންވިއަސް ދާނަމެވެ. އަދިވެސް އަހަރެން އުޝާދެކެ ލޯބިވެއެވެ. އޭނާވެސް އަހަރެންދެކެވާ ލޯތްބަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެކަމު ގޮސްފަ ބުނަންޖެހޭ އެތި…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އިންތިހާ ލޯބިވޭ

އެދުވަހަށްފަހު ފާތުންނަށް "ވަހެއް" ދުވައިފިކަން އަހަރެންނަށް އިހުސާސްވާން ފެށިއެވެ. އެވާހަކަ ފަޅާނުލާ ފާތުން އެހުންނަނީ ދެމީހުންނަށްވެސް ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނުލިބިގެންކަންވެސް އެނގެއެވެ. ޖޯލިފަތީގައި އަހަރެން އިނީ ސިގިރޭޓް ބޯށެވެ. ފާތުން އަހަންނާއި ދިމާލަށް އަންނަންފެށުމުން ސިގިރޭޓްބުރި އެއްލާލީމެވެ. ސިގިރޭޓްބުރި އެއްލާލީ ވަގަށް…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ނުނިމުނު ދަތުރު

ހެނދުނު ހޭލެވުނުއިރު މިސްޑްކޯލް ފެނިފައި ހިތަށް އެރިއެވެ. ކޮންމެސް ކަމެއް ވެއްޖެއެވެ. ތަންމަތީގައި އޮވެފައި ވަގުތުން އައިކީ އަށް ގުޅީމެވެ. ފޯން ނެގީ މުސްތަފާއެވެ. ފަހަތުން އައިކީގެ ރުއިމުގެ އަޑު ގުގުމަމުންދެއެވެ. މުސްތަފާ އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ހަބޭހަށް ދޭންފެށިއެވެ. "ފޯން ގެނޭ،…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

މަޑު އަތްތިލާގައި ހިފުނީމާ

އަބަދުވެސް އަހަންނާއި އެކީ ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަހަރެން ދެކެ ވަރަށް ވަރަށް ލޯވިބާކަމަށް ތަކުރަރުކޮށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަހަރެންނަށް ގޮތެއްވެޖެނަމަ އޭނާ ވަރަށް ދެރަވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަހަރެންނޫން އެހެން މީހަކު އޭނާ ބޭނުން ނުވާކަށްވެސް ބުންޏެވެ. އަދި…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އައިކީ އެނބުރިއައުން

މާޔޫސްކަމުގައި ދިރިހުރިކަމާއި ލޯތްބަށްޓަކައި ނަފްސަށް ބާރެއް ނެތަސް ފުރާނަ އެދެނީ ހަމަ އެކަނި އައިކީއަށްޓަކައިކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކުރެވުނު އާދޭސްތަކަށްފަހު އައި ހިމޭން ދުނިޔެ ހަލަބޮލިކޮށްލީ ފޯނަށް އައި ލޮޅުންގަދަ ވައިބްރޭޝަނާއި އެކުއެވެ. އެއީ އުފަލުން ހިތް ފުރިގެން ދިޔަ ވަގުތެވެ. ބަނަފެވައިވާ…
އިތުރަށް
12
Share