Archives for ނިޒާމް

ނިޒާމް

ބޯހިމަނަނީ ކީއްކުރަން

ބޯހިމެނުމަކީ އާބާދީއާއި ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވަކި އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ސަރަހައްދެއްގެ ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ އާބާދީގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ އަތުން އިޤުތިސާދީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި ކަމާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެވެ. ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

އާއްމު މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމު ބައްޓަން ކުރެވޭނީ ދައުލަތަށް

އާއްމު މީހާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޒާމު ބިނާވެގެންވާ މައިގަނޑު ފަސްކަމަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަގުތާއި، ދަރިފުޅު ސުކޫލަށްދާ ވަގުތާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމާއި އެކުވެރިންނާއި އެކު އުޅޭވަގުތާއި، ގެވެހި މަސައްކަތްކުރާ ވަގުތާއި، ވިޔަފާރިއާއި ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތްތައް ލިބޭ ވަގުތުތަކެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއްގެވެސް ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެންދަނީ ދައުލަތުން…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ފަޤީރު އެހެނަސް ނަމޫނާ އަވަށެއް

ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ހިމަމަގުގެ ދެފަރާތުގައިވާ ބިރުވެރި ފެހިކަން ގަދަ ޖަންގަލި ތެރެއިން އަލިކަން ފާއްދާލައި އަލި ބިމަކަށް ވަދެވުމުން އިންތިޒާރުގެ ނިމުން އައުމުން ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް މިސްރާމު ޖެހީ އެއްދިމާއަކަށެވެ. "ސަޅި" މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި އިންވެގެން ބޯޖަންގަލި ސުރުންސުރަށް ވާއިރު އަނެއް…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

އިސްލާމްދީން ހިޖުރަކުރުން – ހިންދޫންގެ ދޯހަޅި ނިޒާމް ފޫވެއްޓުން

ހިންދޫޒަމް ނުވަތަ ހިންދޫންގެ ދީނަކީ ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެތަކެއްހާސް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން މީހުން ތަބާވެގެން އަންނަ ދީނެކެވެ. ހިންދޫޒަމް އެތަނެއްގައި އުފެދުނީއްސުރެ އަދިއަދަށް ދާންދެންވެސް އޮތީ ހަމައެކަނި އަވައްޓެރި އިންޑިއާގައެވެ. ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ ހިންދޫޒަމް އަކީ އިންޑިއާގެ ސަޤާފަތާއި ބޯދާ…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ސިޔާސީ ފިކުރު ދެނެގަތުން

ތިމާ އަމިއްލައަށް ސިޔާސީވެގެން ނުވަތަ ސިޔާސީ އެކިއެކި ކަންކަމަށާއި އެކިއެކި މީސްމީހުނަށް ތާއީދު ކުރާއިރު ތިމާގެ އަމިއްލަ ފިކުރަކީ ކޮބައިކަމާއި ތިމާގެ ފިކުރާއި ގުޅެނީ ކޮން ސިޔާސަތުތަކެއްކަމާއި މެދު އަމިއްލަ ނަފްސާއި ސުވަލު ކޮށްލަނީ ކިތައް މީހުންބާއެވެ. ޕޮލިޓިކަލް އައިޑިއޮލޮޖީ ނުވަތަ…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ބިއުރޯކުރަސީ

އ.ނ.އ.އެއާރޕޯޓްގެ އިމިގްރޭޝަން ކައުންޓަރުން ޕަސެންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެނީޑިމޮކްރަސީ، އޮޓޮކްރަސީ ފަދަ ނަންނަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމައުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން އިވެމުންދާ  އަޑުތަކެކެވެ. ބިއުރޯކުރަސީ އަކީ އަޅުގަނޑުމެން އާއްމު ހަމަތަކުގެ މަތިން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ވަރަށް ބީރައްޓެހި ނަމެކެވެ. ނަމަވެސް ފެންނަން އޮންނަ ހަޤީޤަތަކަކީ…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ގެއްލުން

ގުދުރަތީ ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި ލައްވާފަވާ ދިރުން ހުރި ތަކެތި އެކަތިއަނެކައްޗާއި ގުޅި ލާމެހިގެންވާ ތަފާތު ނިޒާމްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެމުނިއެކުލެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގައި ދުވަސްތައް ވޭތުކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތަފާތު ނިޒާމްތައް ވަނީ އޭގެ ޒަތުގައި އުފެދިފައެވެ. އިޖުތިމާޢީ ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިރު…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ތުއްތުކުދިން – ޤައުމުގެ ކުރިމަގު

ތުއްތުކުދިންނަކީ އެކުދިންނަށްވެސް ގިނަގުނަ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވާ އަޅުގަޑުމެންގެ ހިތުގެ ކާނާއެވެ. އަދި އެއީ ޤައުމުގެ ކުރިމަގެވެ. ލޮބުވެތިވި ތުއްތުކުދިންނަކީ ތިލަކޮށްބުނާނަމަ ޤައުމުގެ ރައުސުލްމާލެވެ. އެކިއެކި ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ހޯދުންތަކުން ދައްކާގޮތުން އިންސާނާ ދުނިޔޭއަށް އުފަންވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ފަސްއަހަރާއި ދެމެދު…
އިތުރަށް
Share