Archives for ރެސިޕީ

ރެސިޕީ

ދަޅުމަހު މީރު ގަރުދިޔަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދަޅު މަސް 1 ޖަގު ބޯފެން ހިކިމުރިސް ފިޔާ ރިހާކުރުކޮޅެއް 1 ޕަކެޓް މަމީ ނޫޑްލްސް ސޫޕް އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: ކުޑަކުޑަ ތަވަޔަކަށް ނުވަތަ ތެއްޔަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު ކައްކަން ފަށާށެވެ.…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ރޯޔަލް ބްރޭޑް ޕްޑިން

1 ޕާން 1 ދަޅު ކެރިކިރު 1 ލިޓަރ ފުލްކްރީމް މިލްކް ހިކި މޭބިސްކަދުރުކޮޅެއް (ކުޑަކޮށް ތެލުލާފައި) ކަފޫރު ތޮޅިކޮޅެއް (މުގުރާފައި) ކެޝޫނަޓްސް ކޮޅެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް: ޕާން ފޮތިތައް ބޭނުންވާ ސައިޒަށް ހަތަރެސްކަނަށް ކަފާފައި މަޑު މުށިކުލަ އަރަންދެން ތެލުލާށެވެ.…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

މެގްނަމް ބިސްކޯދު ޕުޑިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕަކެޓް ފުލް ކްރީމް 3 ބިސް 3 ސަމުސާ ބަޓަރު ނުވަތަ މާޖިރީން 3 ސަމުސަ ކޯން ފްލޯރ 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 ޕަކެޓް އެޕޯލޯ (ވެފާރ ނުވަތަ ރަތްކަރުދާހުގައި ހުންނަ އެންމެ ކުރީގެ ވައްތަރު)…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ޓޫނާ ބްރޭޑް ޓޯސްޓް ހައްދަވާނެގޮތް

-          ރީކް  އައިސްޑްލައިފް - ބޭނުންވާތަކެތި: 8 ފޮތި ޕާން 4 ބިސް 3 މ.ސަމްސާ ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ޓޮމާޓޯ ކުދިކޮށްކޮށާފައި 1 ސ.ސަމްސާ މިރުސް 2 ސ.ސަމްސާ މަސް (ދަޅުމަސް) 1 މ.ސަމްސާ ލުނބޯހުތް ރަހަލާވަރަށް ލޮނު…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ބިސްކޯދު ޕުޑިން

  ރީކްގެ ރަހަ - ރީކް އައިސްޑްލައިފް ބޭނުންވާ ތަކެތި -         ½ ޕަކެޓް ރޯކިރު (ފުލް ކްރީމް މިލްކް) -         ½ ދަޅު ގެރިކިރު -         2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޒުވާރި ފުއް -         މާރީ ބިސްކޯދު -         ޗޮކްލެޓެއް…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ސްޓޯބެރީ މިލްކްޝޭލް – ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވާ ބުއިމެއް

  ރީކްގެ ރަހަ (ރީކް އައިސްޑް ލައިފް)   ބޭނުންވާތަކެތި: 1 ޖޯޑު ކިރު 5-7 ސްޓޯބެރީސް 1 ސްކޫޕް އައިސްކްރީމް (ވެނީލާ / ސްޓޯބެރީ ) ރަހަލާވަރަށް ހަކުރު އައިސްކިއުބް ހައްދަވާނެ ގޮތް ސްޓޯބެރީތައް ރީތިކޮށް ދޮވުމަށްފަހު ކޮށާފައި ބާކީހުރި…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ބްރެޑް ޕިއްޒާ

ރީކްގެ ރަހަ (ރީކް އައިސްޑް ލައިފް) 8 ޕާންފޮތި 2 މ.ސަމްސާ ފިޔާ ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 2 މ.ސަމްސާ ކެޕްސިކަމް، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 2 މ.ސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި 8 މ.ސަމްސާ މަޝްރޫމް ، ފޮތިކޮށްފައި ރަހަލާވަރަށް…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ގްރިލްޑް ޗީޒް ޓޫނާ ސޭންޑްވިޗް ހައްދަވާނެ ގޮތް

ރީކުގެ ރަހަ (ރީކް އައިސްޑް ލައިފް)ބޭނުންވާ ތަކެތި (ޕާން ފޮއްޗަކަށް ޖެހޭ ރޭޓުން):4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޫނާ (ދަޅުމަސް)3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މަޔޯނައިސް1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗީޒް1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮއްޓަވާފަ)ކުޑަކުޑަ މިރުސްކޮޅެއް (ކުދިކޮށް ކޮއްޓަވާފަ)ހެޔޮވަރުވަރަށް ލޮނުހައްދަވާނެ ގޮތް:މަތީގައި…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ޗިކެން 65 ރެޕް ހައްދަވާނެ ގޮތް

ރީކް އައިސްޑް ލައިފް (ރީކްގެ ރަހަ)ޗިކަން 65 އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:2 ޖޯޑް ކުކުޅު (ބޯންލެސް) ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި1 ފިޔާ ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި3 ލޮނުމެދު ، ޗިސްކޮށްފައި¼ ސ.ސަމްސާ އިނގުރު ، ޗިސްކޮށްފައި¼ ސ.ސަމްސާ ގަރަމް މަސާލާ1 ދިގު…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ސޮސެޖް ސޭންޑްވިޗް ހައްދަވާނެ ގޮތް

ރީކް އައިސްޑް ލައިފްބޭނުންވާ ތަކެތި:1 ޕާން8-10 ސޮސެޖް (ފެނުކެއްކުމަށްފަހު ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)1 ފިޔާ ، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި2-3 ލޮނުމެދު ، ޗިސްކޮށްފައި½  އިންޗި އިނގުރު ، ޗިސްކޮށްފައިހިކަނދި ރާނބާފަތްކޮޅެއް1 ސ.ސަމްސާ މުގުރި މިރުސް1 މ.ސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް2 މ.ސަމްސާ ޗިލީ ސޯސް…
އިތުރަށް
Share