Archives for އިޤުތިޞާދީ

ހާލަތު

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ ނަގަނީ ކީއްކުރަން

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއަކީ ވިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލުން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެމަތިން އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތަށް ނަގާ ފީއެކެވެ. މިޑިއުޓީ ނަގަން ޖެހޭ ސަބަބުތަކާއި މެދު އިގުތިސާދީ ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުން ހިޔާލު ފާޅުކުރަމުންދާއިރު އިގުތިސާދު…
އިތުރަށް
ހާލަތު

ތަރައްޤީނުވާ ގައުމުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ އިގުތިސާދުގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުން

  އިޤުތިސާދީ އިލްމުގެ އެއްބާނީ އެޑަމް ސްމިތު އޭނާގެ މަސްހޫރު ތިއަރީއެއްކަމަށްވާ "ނެޗުރަލް ލޯ" ގައި އޭނާ ގަބޫލު ކޮށްފައިވަނީ އިގުތިސާދީ މައިދާނުގައި އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް އަދި ކޮންމެ ހިދުމަތެއްވެސް ދޭނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ކަމަށެވެ. ކޮންމެ…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

އިޤުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި އިޤުތިސާދީ ތަރައްޤީގައި ތަފާތެއްވެޔެވެ.

އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ. އިގުތިސާދީ ތަރައްޤީއަކީ ކޮބާހެއްޔެވެ. މިދެކަންތަކަކީވެސް ދާދި އެއްގޮތްކޮށް ގުޅިލާމެހިފައިވާ ދެކަންތަކެވެ. ނަމަވެސް މިނުމުގައި ނުވަތަ ވަޒަންކުރުމުގައި ބޮޑަތި ތަފާތުކެއްވެސް ހުރި ދެކަންތަކެވެ.   ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިންސާނާ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންޗިއަކަށް ދިގުވާފަދައިން އަދި އެއިންސާނާއަށް އަހަރުން…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

އިގުތިސާދަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟

އިގުތިސާދަކީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ހޭދަކުރުމާއި،  އަދި ފޯރުކޮށްދެވޭ، ދައުރުކުރެވޭ ފައިސާގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ގައުމެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގެ ހާލަތު ބަޔާން ކުރާ ބަޔާން ކުރުމެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، އުފައްދާ ފަރާތާއި ނެރެދޭ ފަރަތާއި ބޭނުންކުރާ ފަރާތް ޝާމިލުވާގޮތަށް ގައުމެއްގައި ނުވަތަ…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

އިގުތިސާދީ މުހިންމު ދެ ނަޒަރިއްޔާތެއްގެ ތަފާތު

އިގުތިސާދަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަނޑު ނިޒާމު ކަމަށް ވީހިނދު، މިއިލުމު ނުވަތަ މިއުލުމުގެ ތެރޭގައި ހުރި ތަފާތު ނަޒަރިއްޔާތުތައް އުފެއްދި މުއައްސިސުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ވިސްނުން ގެންގުޅެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑު ދެ ނަޒަރިއްޔާތު ކަމަށްވާ ކްލެސިކަލް އިކޮނިމިސްޓުންގެ ފިކުރާއި ކޭނީސިޔަން އިކޮނޮމިސްޓުންގެ ފިކުރުގައި…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

އިންފްލޭޝަން، ޑީފްލޭޝަން އަދި ސްޓެގްފްލޭޝަން އަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

އިންފްލޭޝަން އަކީ ތަކެތީގެ އަގުތަށް ނިސްބަތުން ބޮޑުވަމުންދާ ބޮޑުވުމެވެ. އަދި ފައިސާގެ އަގު ދަށްވެ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުތަށް މައްޗަށް ދިޔުމަކީވެސް އިންފްލޭޝަންއޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާ ސަބަބު ތަކުގެ ތެރޭގައި އެގްރިގޭޓް ޑިމާން މައްޗަށް ދިޔުމާއި، ޑިމާންޑާއި އެއްހަމައެއްގައި ސަޕްލައި…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

ޤައުމީ އާމުދަނީ މިނެކިރުން، ޖީޑީޕީ އަދި ޖީއެންޕީ އަށް އަވަސް ކަޅިއެއް

ޤައުމުގެ އާމުދަނީ ނުވަތަ ނެޝަނަލް އިންކަމް އަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ބަހާތަކުގެ ތެރެއިން ހޯދޭ އަދި ލިބިދޭ މަންފާތައްކަމަށްވާ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ، އިންޓަރެސްޓް، ކުލި އަދި މުސާރައިގެ މުޅި ޖުމްލަ ހިމެނޭ ގޮތަށް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ…
އިތުރަށް
ހާލަތު

އިޤުތިސާދީ ހާލަތްތައް ދަނެގަތުން

ފަޤީރުމީހާ މުއްސަދިވެ، މުއްސަދިން ހުލިވަމުން ހުލިވަމުން ގޮސް ފަގީރުވާ ފަދައިން އިޤުތިސާދަކީ އެއްހާލަތުން އަނެއް ހާލަތަށް ބަދަލުވެ، ކުރިން އޮތް ހާލަތަށް ރުޖޫއަވެ އަނެއްކާވެސް އޭގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުންދާ އެއްޗެކެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކަމުގެ މާހިރުން އިޤުތިސާދީ މަރުހަލާތައް ބަހާލާފައިވަނީ ހަތަރު…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓް – އިޤުތިޞަދީ ހާލަތު ވަޒަންކޮށްލަދޭ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓް އަކީ ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް ބޭރުދުނިޔެއާއި އެކު ކުރެވޭ އިޤުތިސާދީ މުއާމާލާތުގެ ހިސާބުކިތާބު އެއްކޮށް ކެނޑުމަށްފަހު އަހަރުން އަހަރަށް ނުވަތަ މަހުންމަހަށް ނިކުންނަށް ފަރަގެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ޤައުމަށް ވަންނަ ފައިސާގެ އަދަދާއި ގައުމުން ބޭރުވާ ފައިސާގެ އަދަދުގެ…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

ގަވާރމަންޓް ބޮންޑަކީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ޓްރެޝަރީ ބޮންޑްސް ނުވަތަ ގަވަރމެންޓް ބޮންޑްސް އަކީ ދައުލަތުގައި ފައިސާ މަދުވެގެން ނުވަތަ ލިބޭ އާމްދަނީއިން ނުޗަލައިގެން، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އަށް ލޮޅުން އަރައިންގެ ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީ ނޯޓްސް އެކެވެ. މިއީ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ އިމްޕލިމަންޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ އިންސްޓުރޫމަންޓްސް…
އިތުރަށް
12
Share