Archives for ވިސްނުން

ވިސްނުން

މޫޑް ޑިސްއޯޑާރ ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެތް

މޫޑް ޑިސްއޯޑާރ އަކީ ތަފާތު ޖަޒްބާތުތައް އެކި ދަރަޖައަށް މަތިވެ، ތިރިވުމުގެ ކަންތަކާއި އެކު އިންސާނާގެ މޫޑަށް އަންނަ އާދަޔާޚިލާފް ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަނޑު އަމަލުތައް ބަދަލުވެގެންދާ ބަދަލުވުމަށް ކިޔާ ނަފުސަނީ ބައްޔެކެވެ. އެގޮތުން އާދަޔާއި ހިލާފް ބަދަލުތައް އައުމަށް…
އިތުރަށް
ވިސްނުން

ތުއްތުކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަރައްގީގެ މަރުހަލާތަކުގެ ހުލާސަ

އިންސާނާގެ ޖިސްމާއި ނަފުސު ތަރައްޤީވުމާއި ހެދިބޮޑުވުން ފެށިގެން އަންނަނީ މައިމީހާ ބަލިވެއިންނަ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިސުރުހީގައި ބަލާލެވިފައި މިވަނީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ފުރާވަރަށް އެރުމާއި ހަމައަށް ކުޑަކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމާއި ތަރައްޤީވުމުގައި ކަޑަތުކުރާ މަރުހަލާތަކެވެ. އިންފެންސީ ނުވަތަ އެންމެ…
އިތުރަށް
ވިސްނުން

ނަފުސަނީ ބަލިތަކުގެތެރެއިން ބިރުގަތުމާއި، ގޮތްހުސްވުމަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

ބިރުގަތުމާއި ހާސްވުމާއި ގޮތްހުސްވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި އިންސާނަކަށް ވީތީ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް އާއްމު އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކަން ހިންގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ދިމާވަމުން ދާނަމަ އެއީ ހަމަނޫން ކަންކަން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އެގޮތުން…
އިތުރަށް
ވިސްނުން

ސްޓްރެސް އާއި ނުލައި ނޫޅެވޭނެ

ކުރުގޮތަކަށް ސްޓްރެސްއަކީ ކޮންއެއްޗެކަން ބުނެދޭނަމަ ބުނެވޭނީ މިފަދައިންނެވެ. ސްޓްރެސްއަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންތަކެއް ހުރެ އެކަންތައްތައް ހާޞިލުކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ނުވަތަ ހިލާފުތަކެއް އުފެދުމުން ދެންވާގޮތެވެ. މީގެ އިދިކޮޅަށް ބުނާނަމަ ބޭނުންނުވާ ޒާތުގެ ކަންތަކަކެއް ދިމާވެ އެކަންކަމުން މިންޖުވުމުގައި ދަތިހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން ދެންވާގޮތެވެ.  …
އިތުރަށް
Share