Archives for މައްސަލަ

އިޖުތިމާއީ

ބަދަލުވަމުންދާ ސަޤާފަތް އޭގެ ހަޤީޤީ މާނާގައި

އިޖުތިމާއީ ސައިންސްގައި ދުނިޔޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މޮޅަތި ފިލޯސަފަރުން ސަޤާފަތް މާނަކޮށްފައިވަނީ އިޖިތިމާއީ އަމަލުތައް ނުވަތަ ހަރާކާތްތަކުގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެހަރަކާތްތައް ހިންގެނީ ނުވަތަ ކުރެވެނީ ތަރިކައެއް އޮވެގެންނެވެ. އެއީ ފިކުރީ ގޮތުންނާއި މުދަލުގެ ގޮތުން ލިބިފައިވާ ތާރީހީ ތަރިކައެވެ. އެހެންކަމުން ސަޤާފަތަކީ…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ގެއްލުން

ގުދުރަތީ ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި ލައްވާފަވާ ދިރުން ހުރި ތަކެތި އެކަތިއަނެކައްޗާއި ގުޅި ލާމެހިގެންވާ ތަފާތު ނިޒާމްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެމުނިއެކުލެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގައި ދުވަސްތައް ވޭތުކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތަފާތު ނިޒާމްތައް ވަނީ އޭގެ ޒަތުގައި އުފެދިފައެވެ. އިޖުތިމާޢީ ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިރު…
އިތުރަށް
އިޖުތިމާއީ

އަމިއްލައަށް މަރުވުމާއި އިޖުތިމާޢީގޮތުން ގުޅިލާމެހުން

އިންސާނާގެ ހަޔާތް އެފުށްމިފުށަށް ބަދަލުކޮށްލުމުގައި މުޖުތަމަޢެއް ނުވަތަ އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލު މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވެ. އެގޮތުން އިންސާނުން ކުރާ ކޮންމެ އަމަލެއްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ މުޖުތަމަޢު އެމަލު ބަލައިގަތުމާއި ބަލައި ނުގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ. އިންސަނާގެ މުޅި ހަޔާތް ބިނާ ވެފައިވަނީ އޭނާ…
އިތުރަށް
Share