Archives for މެސެޖް

ވާހަކަ

ވިރެމުންދާ ހިތް

ނޯޓު: މިވާހަކަ ފުރަތަމަ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ.އަސުރުން ތިރިވެ އިރުގެ ބާރުކެނޑި އޮއްސެން ދޮޅު ކައިވަތަށް ވެފައިވާއިރު ގޭގެ މެދުއޮޅިމަތީގައި ކާސިމްބެ އިށީނެވެ. އަތް ތުރުތުރުލެވުމާއި ލޯބޯ ކޮށިވުމުގެ ސަބަބުން ފުޅީގައި ހުރި ކަރާސީނުތައް ފުޅިބައްތިއާއި ދިމާވަމުން ނުވަމުން…
އިތުރަށް
ވާހަކަ

ހިލަހިތުގެ ނިމުން

މަޑު މޮޅިކަމާއި އެކު ހަމަޖެހޭކަމަށް ހެދިގެން ހުރި ރަފޭލް ޗެމްބަރު ތެރެއަށް ވެދެގެން ދިޔައިރު އޭނާ އާއި އެކު އާނަންދުއާއި މެތިއުވެސް ވަނެވެ. ސަކަމިޒާޖައިއެކު އާނަންދު އާއި މެތިއު ދިޔައީ ކުޑަކޮށް ސަކަރާތް ޖަހަމުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހީސަމާސާކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ރަފޭލްގެ…
އިތުރަށް
ވާހަކަ

ހިތް ކުދިކުދި

މަޑުމަޑުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ޖަހާ ތަޅުލުމަށްފަހު، ބުރުގާ ނަގާ އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އިށީންދެފައި ލައިގެންހުރި މަޑު ފިޔާތޮށުކުލައިގެ ގަޔަށް ރީތި ހެދުމާއި، ބާރުކޮށް އަރުވާފައިހުރި ސްކިނީ ބާލާފައި ތެދުވެގެން ގޮސް އަލަމާރީގެ ކޮޅުގައި ތަތްކޮށްފައި ހުރި ބުޅިގަނޑުގައި އަޅުވާލިއެވެ.…
އިތުރަށް
ވާހަކަ

ޕްރިންސް

އަހަރެން އޮފީހުގައި ތާށިވެފައި ގިނަވަގުތު އިންނަށް ޖެހުނީ ތަހާ ފޭސްބްކް އޮންލައިންގައި އިންނީމައެވެ. ތަހާ ނިދިއިރަކުންނޫނީ އަހަރެންނަށް ގެއަށް ވަދެވޭކަށްނެތެވެ. ގަޑިން 10 ގަޑި ބައިވީއެވެ. ކެބިންތެރޭގައި ހުރި ސައިޑްޓޭބަލްގައި ބައިދާފައި އިން ދަނބުކުލައިގެ ޕާރުސަލާއި ދިމާއަށް އިރުއިރުކޮޅުން ބަލާލެވެއެވެ. އެޕާރުސަލް…
އިތުރަށް
ވާހަކަ

ސިމާން

"ހަޅަޔަށް ފެންއެޅުމަށްފަހު ދެންދަތުރުކުރެވޭނީ ވަރަށް ހުށިޔާރުވެގެން އެއްދުވަހު މަޑުވެފައި އޮތިއްޔާ ޖެހިގެން އަންނަ ހަތަރުދުވަހުވެސް އޮވެދާނެ ހަޅަވެފައި، މިހެންގޮސް ބަދުރުވާ ނަކަތްތަކާއި ހިސާބުން ކިރިޔާވެސް ކަނޑު ދަމާލާގޮތްވާނީ" މިއީ މީގެ ސަތާރަ އަހަރުކުރިން އަހަރެންގެ ކާފަ ބުނެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ ޒުލޭއަށް…
އިތުރަށް
ވާހަކަ

އެއްކިބާ

  އަހަރެންނަށް މިއަދު މިހާލު ޖެއްސީ ރޫ އެރީމައޭ  އަހަރެން ހުތުރުވީމައެވެ، މުސްކުޅި ވީމައެވެ. އަހަންނާ ވަތްކަނޑާލީ އުނގުމަތީގައި މިވާ ދަރިފުޅަކީ ފަރުވާކުރަން ޖެހޭ ކުއްޖަކަށްވީމަ އެކަމާއި ޝަކުވާކޮށްފައެވެ. ކެޔޮގަނޑު ކަނޑާލާފައިވާ ފަތްކެޔޮ ގަހެއްގެ އިއްޒަތް އެދިނީ ފެންކައްކާ ބޮއްޔަކަށް ހަދާފައެވެ.…
އިތުރަށް
Share