Archives for ދިރިއުޅުން

އިޖުތިމާއީ

“މީހުންނަކީ އެއީކަން” އެކަނބަލުންނަށް އިހުސާސްކޮށްދޭށެވެ

"އަހަންނަކީ އަންހެނެއްކަން އޭނާއަށް ނޭގޭ" މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިއަކާއި މެދު އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއް އަމަލު ކުރިގޮތް ކިޔައިދެމުން އެކުވެރިޔާ ބުނި ޖުމްލައެއްގެ ތަންކޮޅެކެވެ. މިޖުމްލަ އަޑުއިވުމުން އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވީ އެކުވެރިޔާ އަންހެނަކަށްވީތީ އޭނާ އިހުސާސް ކުރަމުންދާ ނިކަމެތިކަމެވެ. އަދި އެކުވެރިޔާއަކީ އަންހެނެއްކަމުގައި…
އިތުރަށް
އިޖުތިމާއީ

ކުރާ ކޮންމެކަމެއްގެ ފަހަތުގައި އެދުމެއްވޭ

އިންސާނުން ކަންކަމުގައި މޯޓިވޭޓް ވަނީ ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރުމުގެ ރޫހު ގުޅިފައިވަނީ ކޮންމެސް ކަމެއް ހާޞިލު ކުރަން ކަމަށާއި އަދި އެކަން ކަމަކީ ނިމުމެއް ނުވާކަންކަން ކަމަށް ނަވާރަވަނަ ޤަރުނުގައި ރަޝިއާގައި އުޅުނު ނަފްސާނީ ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށްވާ އަބްރަހަމް މެސްލޯ ބުނެފައިވެއެވެ.…
އިތުރަށް
ނިޒާމް

ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ ނިޒާމު ގެއްލުން

ގުދުރަތީ ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި ލައްވާފަވާ ދިރުން ހުރި ތަކެތި އެކަތިއަނެކައްޗާއި ގުޅި ލާމެހިގެންވާ ތަފާތު ނިޒާމްތަކެއްގެ ތެރޭގައި އެމުނިއެކުލެވިގެންވާ ގޮތެއްގައި ދުނިޔޭގައި ދުވަސްތައް ވޭތުކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތަފާތު ނިޒާމްތައް ވަނީ އޭގެ ޒަތުގައި އުފެދިފައެވެ. އިޖުތިމާޢީ ވިސްނުމަކުން ވިސްނާއިރު…
އިތުރަށް
އިޖުތިމާއީ

މުޖުތަމަޢުގެ ވިންދާ ފިކުރުގެ ހައިބަތު ބޮޑުވަނީ ކީއްވެ؟

އުމާރާނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވިލެޖުތައް އަވަށްތަކަށް، އަވަށްތައް ސިޓީ ތަކަށް ބަދަލުވުމުގައި ފިނިހަކައިގެ ދުވެލި ފެންނަމުން ދިޔަކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވިސްނުމުގެ ގޮތުން އިންސާނާ މިވަނީ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ގޮންޖަހާފައެވެ. މުޖުތަމަޢު އިއްޔެގައި ބަލައިނުގަނެ އެކަމަށް ނަފުރަތު ކުރި ކިތަންމެ ކަމެއް…
އިތުރަށް
Share