Archives for ތަފާތު މައުލޫމާތު

ތަފާތު މައުލޫމާތު

ތަރުބިއްޔަތަކީ އަދަބާއި މަންފާ އައި ދެމެދުގައި ވާއެއްޗެއް

ބީއެފް ސްކިނަރގެ އޮޕެރަންޓް ކޮންޑިޝަންއަކީ ލާރނިންގ ތިއަރީގައި މަސްހޫރު އަދި މުހުންމު ހިއްސާއެއް އޮންނަ ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ. މިނަޒަރިއްޔާތަކީ ސައިކޮލަޖިސްޓެއްކަމަށްވާ ތޮންޑޮއިކްގެ ލޯ އޮފް އިފެކްޓްސް އަސްލަކަށް ވިސްނައިގެން އިތުރު ކަންކަމާއި އެކު ނެރެފައިވާ ނަޒަރިއްޔާތެކެވެ. މީދާ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮއްޓަކަށް ލައިގެން ސްކިނަރ…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ސިގްމަންޑް ފްރުއިޑްގެ ސައިކޯ އެނާލިޓިކް ތިއަރީ

ސިގްމަންޑް ފްރައިޑަކީ ނަފްސާނީ އިލުމުގެ ބާނީގެ ގޮތުގައި މަސްހޫރުވެފައިވާ އަދި މިއިލުމުގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބުނުންތައް ބުނެ ނަޒަރިއްޔާތުތައް ދުނިޔެއަށް އިލުމެއްގެ ގޮތުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ނަފްސާނީ އިލުމުވެރިއެކެވެ. ސިގްމަންޑް ފްރުއިޑްގެ ސައިކޯ އެނާލިޓިކް ތިއަރީ އަކީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސައިކޮލޮޖީގެ މުހިންމު އެއްބައެވެ.…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ސައިކޮލޮޖީ އަކީ ކޮބާ؟

ސައިކޮލޮޖީ މިބަސް އުފެދިގެން އައީ ގްރީކް ގެ ބަސްތަކެއް ކަމުގައިވާ "ސައިކޭ" އަދި "ލޯގިއާ" މިދެބަސް އެކުވެގެންނެވެ. ސައިކޭ (މާނަ: ނޭވާ، ނަފްސު) ލޯގިއާ (މާނަ އައިސްފައިވަނީ ގްރީކްގެ ބަހެއް ކަމަށްވާ ލޯގޯސް އިންނެވެ. މާނައަކީ: ބަސް، ދެއްކޭވާހަކަ، ސަބަބު) މިފަދަ…
އިތުރަށް
ވިސްނުން

މޫޑް ޑިސްއޯޑާރ ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެތް

މޫޑް ޑިސްއޯޑާރ އަކީ ތަފާތު ޖަޒްބާތުތައް އެކި ދަރަޖައަށް މަތިވެ، ތިރިވުމުގެ ކަންތަކާއި އެކު އިންސާނާގެ މޫޑަށް އަންނަ އާދަޔާޚިލާފް ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަނޑު އަމަލުތައް ބަދަލުވެގެންދާ ބަދަލުވުމަށް ކިޔާ ނަފުސަނީ ބައްޔެކެވެ. އެގޮތުން އާދަޔާއި ހިލާފް ބަދަލުތައް އައުމަށް…
އިތުރަށް
ވިސްނުން

ތުއްތުކުދިންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަރައްގީގެ މަރުހަލާތަކުގެ ހުލާސަ

އިންސާނާގެ ޖިސްމާއި ނަފުސު ތަރައްޤީވުމާއި ހެދިބޮޑުވުން ފެށިގެން އަންނަނީ މައިމީހާ ބަލިވެއިންނަ ވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިސުރުހީގައި ބަލާލެވިފައި މިވަނީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ފުރާވަރަށް އެރުމާއި ހަމައަށް ކުޑަކުއްޖާ ހެދިބޮޑުވުމާއި ތަރައްޤީވުމުގައި ކަޑަތުކުރާ މަރުހަލާތަކެވެ. އިންފެންސީ ނުވަތަ އެންމެ…
އިތުރަށް
ވިސްނުން

ނަފުސަނީ ބަލިތަކުގެތެރެއިން ބިރުގަތުމާއި، ގޮތްހުސްވުމަށް އަވަސް ނަޒަރެއް

ބިރުގަތުމާއި ހާސްވުމާއި ގޮތްހުސްވުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި އިންސާނަކަށް ވީތީ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަންކަމެވެ. ނަމަވެސް އާއްމު އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކަން ހިންގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ދިމާވަމުން ދާނަމަ އެއީ ހަމަނޫން ކަންކަން ކަމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. އެގޮތުން…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ކުޑަކުޑަ އަލްބާޓަށް ވީކިހިނެތް؟

ކުޑަކުޑަ އަލްބާޓްގެ ތަހުލީލު ނުވަތަ ލިޓްލް އަލްބާޓް އެކްސްޕެރިމެންޓުގެ ވާހަކައަކީ ސައިކޮލަޖީގެ އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ގިނަބަޔަކު ދަންނާނެ ވާހަކައެވެ. އަލްބާޓަކީ 1920 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ބިހޭވިއަރިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ބީ ވަޓްސަން ދަސްކުރުން ނުވަތަ ދެނެގަތުމާއި ބެހޭ ތަހުލީލެއް…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޭވަގުތުގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި – ދިރާސާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރެވުނު މިދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުން 67 އިންސަތަ ކުދިންވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމަށް…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީތަކުން “ހެބިއަސް ކޯޕަސް” އަށް ނަޒަރެއް

ހެބިއަސް ކޯޕަސް އަކީ، އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށްތޯ ނުވަތަ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ސާފުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ހުށަހަޅާ ލިޔުމަށް ކިޔާ ޤާނޫނި ބަހެކެވެ. ދިވެރި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ…
އިތުރަށް
ތަފާތު މައުލޫމާތު

މެރަތަންއަށް ނަންދެވުނު ގޮތާއި ދިގުމިން ކަނޑައެޅުނުގޮތް

ހާފްމެރަތަން މުބާރަތެއްގެ  އަންހެންބައި ކާމިޔާބުކުރި އިނާޔާ ރޭސް ނިންމަނީ- ފޮޓޯ ޙުސައިން ޝިނާންމެރަތަން އަކީ ކަސްރަތީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި ރަސްމީކޮށް މިންގަޑު ކަނޑައަޅާފައިވާ އެންމެދިގު ދުވުމުގެ ރޭހަށް ކިޔާ ނަމެވެ. މެރަތަން ރޭސްގެ ދިގުމިނަކީ މޭލު ނުވަތަ ކިލޯމީޓަރެވެ. މެރަތަންއަށް…
އިތުރަށް
12
Share