Archives for ލުއި ހުނަރު

ވިސްނުން

ސްޓްރެސް އާއި ނުލައި ނޫޅެވޭނެ

ކުރުގޮތަކަށް ސްޓްރެސްއަކީ ކޮންއެއްޗެކަން ބުނެދޭނަމަ ބުނެވޭނީ މިފަދައިންނެވެ. ސްޓްރެސްއަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންތަކެއް ހުރެ އެކަންތައްތައް ހާޞިލުކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ނުވަތަ ހިލާފުތަކެއް އުފެދުމުން ދެންވާގޮތެވެ. މީގެ އިދިކޮޅަށް ބުނާނަމަ ބޭނުންނުވާ ޒާތުގެ ކަންތަކަކެއް ދިމާވެ އެކަންކަމުން މިންޖުވުމުގައި ދަތިހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުމުން ދެންވާގޮތެވެ.  …
އިތުރަށް
ލުއި ހުނަރު

ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެބޮޑު ހުނަރެވެ

ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައެޅުމަކީ ކުރިމަގަށް ކުރަހާލެވޭ މަގުޗާޓެކެވެ. ވަކިހާއްސަ ލަނޑުދަނޑިއެއް ނެތި އަދި ވަކި ހާއްސަ މިސްރާބެއް މަންޒިލެއްނެތި ދިރުޅުން ހޭދަކުރުމަކީ ހަޔާތުގައި އެޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު ޅައެއްޗެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހަކު އުމުރުގެ ކުޑަދުވަހު (ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެ) މިއަދާ ޖެހެންދެން…
އިތުރަށް
ލުއި ހުނަރު

ފަރުދީގުޅުމުގެ ތޫނުފިލިކަން މުހިންމު ހުނަރެއް

ލުއި ހުނަރާއި ބެހޭ ޢިލުމުގެ މުހައްރިރުން ބުރަވާގޮތުގައި އިންސާނުންގެ ކިބައިގައި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުންނަނީ ހަތްވައްތަރެއްގެ ތޫނުފިލިކަމެވެ. އެކިއެކި ތޫނު ފިލިކަން އެކި މީހުންގެ ގައިގާ އެކިވަރަށް އަށަގަންފައި ހުންނައިރު، މިހަތްވައްތަރުގެ ތެރެއިން ފަސްބާވަތުގެ ތޫނުފިލިކަމަކީ ޢިލްމީ ހުނަރުތަކެވެ. އަނެއް ދެބާވަތަކީ…
އިތުރަށް
އިޖުތިމާއީ

“މީހުންނަކީ އެއީކަން” އެކަނބަލުންނަށް އިހުސާސްކޮށްދޭށެވެ

"އަހަންނަކީ އަންހެނެއްކަން އޭނާއަށް ނޭގޭ" މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިއަކާއި މެދު އޭނާގެ ރައްޓެއްސެއް އަމަލު ކުރިގޮތް ކިޔައިދެމުން އެކުވެރިޔާ ބުނި ޖުމްލައެއްގެ ތަންކޮޅެކެވެ. މިޖުމްލަ އަޑުއިވުމުން އަޅުގަނޑަށް ދޭހަވީ އެކުވެރިޔާ އަންހެނަކަށްވީތީ އޭނާ އިހުސާސް ކުރަމުންދާ ނިކަމެތިކަމެވެ. އަދި އެކުވެރިޔާއަކީ އަންހެނެއްކަމުގައި…
އިތުރަށް
ލުއި ހުނަރު

ޖަޒުބާތީ ތޫނުފިލިކަން – ކާމިޔާބުގެ ތަޅުދަނޑިފަތީގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ތަޅުދަނޑިއެއް

ތޫނުފިލިކަން ނުވަތަ އިންޓެލިޖެންސްއޭ އާއްމު ގޮތެއްގައި ކިޔައި އުޅޭނީ ވިސްނުމުގެ ތަނަވަސްކަން ބޭނުން ކޮށްގެން އެމީހަކު އަމިއްލައަށް ނެރޭ ނަތީޖާއެއްގެ ބުރަދަނަށެވެ. ޢިލުމީ ގޮތުން ތޫނުފިލިކަން ބައިބަޔަށް ބަހާލެވިފައިވާއިރު މިދެންނެވުނު ތޫނު ފިލިކަމުގެ އިތުރުން ޖަޒުބާތީ ތޫނުފިލިކަން ނުވަތަ އިމޯޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް…
އިތުރަށް
ލުއި ހުނަރު

ފުރިހަމަ “ފިޓް” މީހަކަށް ވާނީ ކިހިނެތް؟

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް އެކި މީހުން އެކިގޮތަށް ބުނެއުޅުނުކަމުގައި ވީނަމަސް ހަޤީޤީ މާނައަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއްކުރުމަށް ކުފޫ ހަމަވުމެވެ. މިސާލަކަށް ބަލާނަމަ ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އެތުލީޓުންނަކީ އާއްމުގޮތެއްގައި ފިޓް މީހުންނޭ ބުނެ އެޅެއެވެ. ނަމަވެސް އެހެމީހުންނަށް ދުވާ ޓްރެކްގައި…
އިތުރަށް
Share