Archives for ސިޔާސަތު

އިޤުތިޞާދީ

މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ އަދި ފިސްކަލް ޕޮލިސީއަށް އަވަސް ކަޅިއެއް.

އިޤުތިސާދީ ސިޔާސަތެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ އިޤުސާދުގެ ދުވެއްޔަށް އަންނަ  ބަދަލު ދެނެގަނެ އިގުތިސަދީ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއިއެކު ޤައުމުގެ އިޤުތިސާދީ ރޫފަ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާޞިލުކުރުމެވެ. އެގޮތުން އާއްމުގޮތެއްގައި އިޤުތިސާދީ ސިޔާސަތުތައް ފަރުމާކުރެވިގެން ދަނީ މައިގަނޑު ދެ ސިޔާސަތެއްގެ…
އިތުރަށް
ނަޒަރިއްޔާތު

މަނިޓަރީ ސިޔާސަތު ތާށިކުރަނީ ކީއްކުރަން؟

މަނިޓަރީ ޕޮލިސީއެއް އޮތުމުގެ މަގަނޑު ބޭނުންތަކުގެ ތެރޭގައި އަގުތައް އެވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، އިގުތިސާދީ ނާރެސް ހަރުދަނާކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ތާށި މަނިޓަރީ ޕޮލިސީއެއް ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުން ނުވަތަ މަނިޓަރީ ސިޔާސަތު ފިއްތާލަން މަޖުބޫރުވާ މައިގަނޑު އެއްކަމަކީ އުއްމީދު ކުރެވިފައިނުވާ…
އިތުރަށް
Share