v      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބަހަށްއިސްކަންދިނުމުގެ ޤާނޫނުv     އާއްމު ޢިޖުތިމާޢީމިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުގެ ބެހޭ ޤާނޫނޫv      ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެޤާނޫނުv      ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނޫv     މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެޤާނޫނުv      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާއިބެހޭ ޤާނޫނުv     ޓެކްސް ނެގުމާއިބެހޭ އިދާރީޤާނޫނުv      މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއިޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް…
އިތުރަށް