Archives for ޒީނަތްތެރިވުން

ފޭނުން

ކަނޑުމަހުން ހަނގަޑު ތާޒާކޮށްދޭއިރު އެސްޕްރެސް ގަހުން ރޫފިލުވަދޭ

ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް ސެލްމޮން އަދި ޓޫނާ ފަދަ މަހުގައި 'އޮމެގާ 3 ފެޓީ އެސިޑްސް' އަދި ވިޓަމިން ޑީ އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. މިއީ ހަންގަނޑު ތާޒާކޮށް ރަގަޅު ސިއްޙަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅޭ މާއްދާތަކެކެވެ. އަދި ހަންގަނޑު…
އިތުރަށް
ފޭނުން

މޫނު އަލިކޮށް ތާޒާކުރުމަށް

ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް ނަޓްސް ފުރިގެންވަނީ ވިޓަމިން ބީ އިންނެވެ. މި މާއްދާއަކީ ހަންގަނޑު އާކޮށް މޫނުސާފުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. އެހެކަމުން އަލްމަންޑްސް އާއި އެހެން ނަޓްސްތައް ކެއުމަށް އާދަ ކުރާށެވެ.    އެވޮކާޑޯ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ހިމެނުމުން ހަންގަނޑުން އެކަމުގެ…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ބިހި، ރޫ، އަދި ލަކުނު ފިލިވުމަށް

ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް ޗިސްކޮށްފައި ހުރި ތާޒާ ފެނުގްރީކް ފަތާއި ކައްކާފައި ހުރި ކިރުކޮޅެއް އެއްކޮށްގެން ޕޭސްޓެއް ހަދާލުމަށްފަހު މޫނުގައި އުގުޅާލާށެވެ. އަދި ހިކުމުން ދޮވެލާށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ބިހި، ރޫ، ބްލެކެހެޑްސް އަދިވެސް މިފަދަ މޫނުގެ އައިބުތައް ފިލައްގެން ދާނެއެވެ.…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ކިއުކަމްބަރ އަދި ދޮންފަޅޮލުގެ މުހިންމުކަން

ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް ކިއުކަމްބަރ އަދި ދޮންފަޅޯ ބޭނުންކޮށްގެން މޫނުގެ ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ހޯދިދާނެއެވެ. ކިއުކަމްބަރ ފޭސް ޕެކްއެއްގައި އާންމުކޮށް ހިމެނިގެންވާ ބާވަތްތަކަކީ ކިއުކަމްބަރ ޖޫސް، އޯޓް ޕައުޑަރ އަދި ކިރެވެ. މީގެފޭސް ޕެކްއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މޫނާއި ކަރުގައި ރީއްޗަށް އުގުޅާލާށެވެ.…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ހަންގަޑު އަލިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މާމުއި

ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް ހަނގަނޑު އަލިކޮށް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މާމުޔާއި ކުކުޅު ބިހަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ އެއްޗެކެވެ. ތާޒާ މާމުއި މޫނާއި ކަރުގައި އުގުޅާލުމަށްފަހު 15 މިނިޓް ވަންގެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ފިނި ފެނުން މޫނު ރަގަޅަށް މޫނު…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުދީނާފަތާއި ފެން

ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް ހަނގަނޑު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި ބާވަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯދެއެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުގެ ސެގްމަންޓްގައި މިހިމަނާލަނީ ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުދީނާފަތުން ހޯދިދާނެ ފަރުވާއާއި އަދި މިކަމުގައި ބޯފެން އަދާކުރާ ދައުރެވެ. ކުދީނާ ފަތަކީ ފިނިކޮށްދޭ…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ހަންގަނޑު ޗާލުކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރީނދުލާއި ޓޯމާޓޯ

ޝަޒާގެ ބިއުޓީ ކޮލަމް ހަން ރީތިވެފަ އޯމާންވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އުޅެންޖެހޭ ބުރަ ކަމުން ގިނަ މީހުނަށް އޮންނަނީ ހަމަށް ދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި ފަރުވާ ނުދެވިފައެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ހަންގަނޑު ކުރަކިވެ ހިކޭގޮތް ދިމާވުމެވެ. އަދި މޫނުގައި…
އިތުރަށް
Share