Archives for ސައިންސް

ފޭނުން

ރާޅު އުފެދޭގޮތް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން

ސެންޕައިގެ ފިކިރު ކޮލަމްސެންޕައިގެ ފިކުރު ހިނގަމުންދަނީ ގުދުރަތީ ވެއްޓާ، ގުދުރަތީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަންހިނގާގޮތް އިލުމީ ނަޒަރިއްޔާތުގެ އަލީގައި ކިޔުންތެރިންނާއި ހިސާބަށް ތިލަކޮށްދިނުމަށެވެ. ސެންޕައިގެ ފިކުރު ކޮލަމް ބިނާވެގެން ވަނީ ސައިންޓިފިކް ތަހުލީލު ތަކުގެ އަލީގައި އޮޓަރު ހުރި މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ކަނޑުގައިވާ ކުލަތަކާއި މެދު ވިސްނާލުން ކީއްތޯ

ސެންޕައިގެ ފިކުރު ކޮލަމްއަހަރެމެންގެ ގައުމަކީ އިންޑިޔާ ކަނޑަށް އުކާލެވިފައިވާ ހާރުތަކެއް ފަދަތަނެކެވެ. ކުޑަ އާބާދީއެއް ލިބިފައިވާ ،ބިމުގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ޤައުމަކަށްވެސްވެފައި އަދިހަމަ އެއާއި އެކު ނިސްބަތުން ކަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ލިބިފާއިވާބައެކެއެވެ. އެހެނަސް ކަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ލިބިފައިވާއިރު ކަނޑުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ރެދަންލުން

ސެންޕައިގެ ފިކުރު ކޮލަމްރެދަންލުމޭ ބުނެފިނަމަ ސިފަކުރެވެނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ކަނޑުމަތީގައި ކޮންމެވެސް ކަމެއްގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނެވެ. ރޭގަނޑުމަސްބާނަން ގޮސް އުޅޭއިރު ނޫނީ  ރޭގަނޑުދަތުރެއްގައި އުޅޭއިރު ހަމަގައިމުވެސް މިކަންކަން ފެންނާނެއެވެ. ރެދަންލުމޭ ބުނެފިނަމަ ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެފައި…
އިތުރަށް
ފޭނުން

ކާއިނާތަށްވުރެ ބޮޑު އިންސާނާ

ސެންޕާއިގެ ފިކުރު ކޮލަމްއެވޭލާ ޒަމާނުގައި ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި އެއިރުގެ މީހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ދުނިޔެ އަކީ "ސްޓޭޝަނަރީ" އެއްޗެކެވެ. ދުނިޔެވަނީ ކާއިނާތުގެ މެދުގައި ކަމުގައިވެފާ ތަރިތަކާއި އެހެނިހެން އެއްޗިއްސަކީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތި ދުނިޔެވަށާ ދަތުރުކުރަމުންދާ ތަކެތިކަމުގައި އެމީހުން ގަބޫލު ކުރަމުން…
އިތުރަށް
Share