Archives for ވާހަކަ

Story

ނަރަކަފެންގަނޑުގެ ރާނީ

ކުޑަ ފުސްކޮޅެއްގެ މިންވަރުވެސް ފެންނަން ނެތްއިރު އުޑު ހީވަނީ ނޫކުލައިގެ އިސްޓިކާއެއް އެތެރޭގައި ތަތްކޮށްފައިވާ އޮމާން ގުއްބެއްހެންނެވެ. ސާފު އުޑުގައި އަނގުރު ގަނޑެއްހެން ދޮންކޮށްފައިވާ މެންދުރުގެ އިރު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ނެތެވެ. އިސްދޫމުލިން ފެށިގެން ހުވަދޫ ކަނޑު އޮބާ ހިސާބަށް…
އިތުރަށް
Story

ހިތް ރޮއްވާލަދިން ފަރިކަމޭ

ބަންދުވެފައިވާ ސިޑިގޮޅިން އަރަން ފެށުމާއި އެކު ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ނޭފަތް ދަމާލެވެނީ ނިޒީގެ މީރު ސެންޓުގެ ވަސް ނޯށުގައި ހިއްޕާލުމަށެވެ. ނިޒީ ސިޑިން އަރާ ފައިބައިފިނަމަ އެވަހަކީ ދިގުދެމިގެންދާ ވަހެއްކަން އަހަރެންނަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވު ދުވަހުން ފެށިގެން އެވަހަށް އިންތިޒާރު ކުރެވެއެވެ.…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ރޯޒީ

   އެކިކުލަކުލައިން ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކުރެހުންބައެއް އަޅާފައިވާ ހެދުމެއްގައި، ކަޅުކުލައިގެ ހުދު ތިކި ޖެހި ބުރުގަލެއް އޮޅާލައިގެން ރޯޒީ އިނީ ކުރިމަތީގައި އޮތް ނޫކަނޑާއި ދިމަ ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ހައިރާންކަމަކަށް ގެއްލިފައިވާ މަންޒަރެވެ. ކުރިމަތިން ހިނގަމުންދާ ކަމެއްގެ ކުންނުގެ އިންތިޒާރުގައި…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ފަތިހެއްގެ ނިމުން

ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކޮށްލި ފޮޓޯއެކެވެ. އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ދަގަނޑު ތޭރި ޖަހާފައި ހުޅުވާފައި ހުރި ގޭޓްގެ ތެރެއިން ބާގީޗާއެއްގައި މާތަށް ފޮޅިފައި ހުއްޓެވެ. އެފޮޓޯގައި ކަނުން ކަނަށްވާގޮތަށް އަރިހުރަހަށް އިބާރާތް ކޮޅެއް އިނެވެ. " ތިބާ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވަންނަން އަޔަސް…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ނޭދޭން ވަކިވާކަށް

 އަހަރެންނަށް ނިދެނީ ލިމްޔާގެ ހިޔާލުގައި އޮވެގެންނެވެ. ލިމްޔާ ކައިރީގައި ބުންނަން ނުކެރެނީ ހީކޮށްފާނެ އެއްޗަކާއިމެދު ވިސްނޭވަރުންނެވެ. ލިމްޔާއުޅެނީ މީހަކާއި ރައްޓެހިވެގެން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަހަރެންނަކަށް ނޭގެއެވެ. ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ އެއްޗަކީ މީހެއްގެ އަންބެއް ނޫންކަމެވެ. ލިމްޔާގެ ވާހަކަތަކުން އެކަން އެނގެއެވެ.…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އައިކީގެ ހިޔަނީގައި

   "ދެން ވަރިކުރޭ" ފާތުން މިހެން ބުނުމާއި އެކު އަހަރެން ބުނީމެވެ. އުހުން މިހާރަކު ނޫނޭނެވެ. އިތުރަށް ޚަރަދު ހިނގަނޭ ކަމެއް މިވަގުތު ކުރުން ބުއްދުވެރިއެއް ނޫނެވެ. "ކުރޭ ވަރި" އަހަރެންގެ ގަމީހުގެ މޭމަތީގައި ހުރި ގޮށްބަރި އަތަށް އޮޅާލައިގެން ހުރެ…
އިތުރަށް
ވާހަކަ

ވިރެމުންދާ ހިތް

ނޯޓު: މިވާހަކަ ފުރަތަމަ ޕަބްލިޝް ކުރެވުނީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ.އަސުރުން ތިރިވެ އިރުގެ ބާރުކެނޑި އޮއްސެން ދޮޅު ކައިވަތަށް ވެފައިވާއިރު ގޭގެ މެދުއޮޅިމަތީގައި ކާސިމްބެ އިށީނެވެ. އަތް ތުރުތުރުލެވުމާއި ލޯބޯ ކޮށިވުމުގެ ސަބަބުން ފުޅީގައި ހުރި ކަރާސީނުތައް ފުޅިބައްތިއާއި ދިމާވަމުން ނުވަމުން…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

                ދުވާލަކު އެތަކެއް ބަޔަކު ޕާސްޕޯޓު ހައްދާށައި އާކުރަން އާދެއެވެ. އެތަކެއް ބަޔަކަށް އަހަރެންގެ ކައުންޓަރުން ޚިދުމަތްދެވިފައި ހުންނާނެއެވެ. އައިޑީ ކާޑު ދިއްކޮށްލުމުން ފޮޓޯއަށާއި، ކުރިމަތީގައި އިންނަ މީހަގެ މޫނަށް ބަލާލާ…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

ތިންސަފްޙާ

އެތަކެއް ދުވަހަށްފަހު ލިބުނު މެސެޖްގައި އޮތެވެ. "މިރޭ ޖައްސާލަބަލާށޭ" އަހަރެން ހިތަށްއެރިއެވެ. ކައިވެނިކުރަން ބާކީއޮތީ ތިންދުވަހެވެ. ޝިފޫއަށް އެނގިއްޖެއްޔާ ދެރަވާނެއެވެ. އެހެންވިއަސް ދާނަމެވެ. އަދިވެސް އަހަރެން އުޝާދެކެ ލޯބިވެއެވެ. އޭނާވެސް އަހަރެންދެކެވާ ލޯތްބަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އެކަމު ގޮސްފަ ބުނަންޖެހޭ އެތި…
އިތުރަށް
ހިޔާލީ

އިންތިހާ ލޯބިވޭ

އެދުވަހަށްފަހު ފާތުންނަށް "ވަހެއް" ދުވައިފިކަން އަހަރެންނަށް އިހުސާސްވާން ފެށިއެވެ. އެވާހަކަ ފަޅާނުލާ ފާތުން އެހުންނަނީ ދެމީހުންނަށްވެސް ރަނގަޅު ވަގުތެއް ނުލިބިގެންކަންވެސް އެނގެއެވެ. ޖޯލިފަތީގައި އަހަރެން އިނީ ސިގިރޭޓް ބޯށެވެ. ފާތުން އަހަންނާއި ދިމާލަށް އަންނަންފެށުމުން ސިގިރޭޓްބުރި އެއްލާލީމެވެ. ސިގިރޭޓްބުރި އެއްލާލީ ވަގަށް…
އިތުރަށް
Share