Archives for June, 2017

ޅެން

އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދިޔުން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ހިތާ ދެކޮޅަށް ކަމެއްކުރިކަން ޒަމާނެއްގައި ހިނގާފައިވާ       މިތާގައި ހާދިސާ ވިސްނާ ލިޔަން ފެއްޓިން މިއަދު މިއަޅާ ************************************** ފޯމަތިވުމުން އަރުވާޖަހާ އަދި ޚާއްސަކޮށް އަންހެން ވެރިން          ބޯލާކޮޅެއް ކަމުގައިވެފައި މިސްރާބަކީ ފަރުކަން ހަދާ…
އިތުރަށް
ޅެން

ކަނދިކަމަނާގެ މަސްތެލުލުން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ހާދިސާއެއް މީ ބުނާ އިހުގައި ހިނގާފައި އޮތްކަމުން        ހާދިސާ ސިފަކޮށްދެވޭތޯ މި ބަލަނީ ވިސްނާލަމުން **************************************** ލޯތަކަށް ކުރަހައިދެމުން މޮޅުނަން ކަމަނަ ހޯދަން އުޅުން          ލޯތަކަށް ފެނިފައިވެޔޭ ބޭޒާރުވުން ކަމަނަގެ ދުލުން ކަމަނަ…
އިތުރަށް
ޅެން

މިސްކިތުނެގި ވަކަރު

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ތާވަކަރު ތޮނަޔާއެކީ ގިޔަގަނޑުން ވައްޓާލިޔަސް     ބާރަ ފަތި ކީހޭވަރަށް ފައިދޮށްތަކެއް ފައިދަށުވިޔަސް ވަސްވަކަރު އެއްކޮށް ނަގާ ބިންމަތީގައި ބޭއްވިޔަސް     އަސްކަނިން ނެގި ނަލަފިލާ ހުދުވެގެން މާ ނަލަވިޔަސް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ އެޔަކުން ދެން…
އިތުރަށް
ޅެން

ބަދަލުވި ޒަމާން

މުޙައްމަދު އަފްރާޙް / މަނަދޫ ނުލުރުކެއް ދޮންދަބުރުކެއް ވަކިވާނެ މީހަކު ނެތް މިއަދު      ކުރުނބައެއް އަދި ގަބުޅިއެއް ރަހަ ދަންނަމީހަކު ނެތް މިއަދު ކަންފަތިން މަނދެލަން އެތެއް ދަންނާނެ މީހަކު ނެތް މިއަދު      ފަންވަތެއް އޮތަކަސް އިލިން ވިންނާނެ…
އިތުރަށް
Story

ނަރަކަފެންގަނޑުގެ ރާނީ

ކުޑަ ފުސްކޮޅެއްގެ މިންވަރުވެސް ފެންނަން ނެތްއިރު އުޑު ހީވަނީ ނޫކުލައިގެ އިސްޓިކާއެއް އެތެރޭގައި ތަތްކޮށްފައިވާ އޮމާން ގުއްބެއްހެންނެވެ. ސާފު އުޑުގައި އަނގުރު ގަނޑެއްހެން ދޮންކޮށްފައިވާ މެންދުރުގެ އިރު ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ނެތެވެ. އިސްދޫމުލިން ފެށިގެން ހުވަދޫ ކަނޑު އޮބާ ހިސާބަށް…
އިތުރަށް
ރެސިޕީ

ދަޅުމަހު މީރު ގަރުދިޔަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދަޅު މަސް 1 ޖަގު ބޯފެން ހިކިމުރިސް ފިޔާ ރިހާކުރުކޮޅެއް 1 ޕަކެޓް މަމީ ނޫޑްލްސް ސޫޕް އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް ހައްދަވާނެ ގޮތް: ކުޑަކުޑަ ތަވަޔަކަށް ނުވަތަ ތެއްޔަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު ކައްކަން ފަށާށެވެ.…
އިތުރަށް
Share